Tips Dan Panduan Lengkap Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

Tips Dan Panduan Lengkap Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi. Berikut disertakan tips dan cara membuat Tugasan Geografi PT3 2015 - Kegiatan Ekonomi yang mempunyai 4 perkara utama berikut beserta dengan jumlah markah  mengikut perkara yang perlu dibuat :

1) Perancangan - Contoh Konsep dan Takrifan
2) Mengumpul maklumat - Contoh Borang soal selidik
3) Menghuraikan keputusan dan cadangan - contoh Tugasan geografi di Sample PT3
4) Penilaian umum  


Untuk contoh panduan jawapan tugasan sila klik Tugasan PT3 2015 Geografi - Kegiatan Ekonomi
Tips buat Kegiatan Ekonomi pt3 2015
Panduan Lengkap Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi
SKEMA PEMARKAHAN Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

PERKARAHURAIAN
1- Jadual Kerja- Menyediakan perancangan yang sangat lengkap, tepat dan realistik serta mempamerkan sikap bersungguh-sungguh
- Pengagihan Kerja
- Objektif Kajian
- Penentuan kaedah kajian
(10 markah)
2Mengumpul maklumat menggunakan kaedah yang sesuai. Memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber- Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan sumber rujukan
- Borang Soal selidik- Keseluruhan data dan maklumat adalah relevan dan asli
- Data
- Cadangan
- Potensi
(20 markah)
3(a) Konsep (5 markah)- Menghuraikan konsep dengan tepat dan betul beserta contoh
(b) i. Jadual (8 markah)- Jadual mengikut susunan yang betul dan lengkap
- Data
- Tajuk
- Sumber
ii) Grafik (10 markah)- Graf dibina lengkap dan tepat besera tafsiran
- Tajuk
- Petunjuk
- Label Paksi
- Skala
- Plotan
- Tafsiran
c) Cadangan (20 markah)- Menghuraikan tiga atau lebih cadangan relevan dan tepat
- Fakta
- Huraian
- Contoh
d) Potensi (20 markah)- Memberikan pendapat secara kreatif dan kritis serta rasional
- Fakta
- Huraian
- Contoh
- Idea kreatif dan kritis
- Rasional
4Penilaian Umum (2 markah)- Kemas, tersusun dan penggunaan bahasa yang gramatis

0 comment... add one now