Panduan terkini dikemaskini pada

Contoh Borang Soal Selidik Tugasan Geografi PT3 2015

Contoh Borang Soal Selidik Tugasan PT3 Geografi 2015. Untuk tugasan Geografi PT3 tahun 2015, pelajar PT3 dikehendaki menjalankan kajian lapangan tentang pekerjaan penduduk dalam pelbagai kegiatan ekonomi  di  sekitar tempat  tinggal / sekolah calon.

Kajian lapangan “Kegiatan Ekonomi” Tugasan Geografi PT3 2015 tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

a) Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi.
b)
Latar belakang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan persembahan
grafik yang sesuai tentang pekerjaan penduduk di  kawasan kajian
tersebut.
c) Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk  di kawasan tersebut.
d) Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian  anda dan alasannya.

Tugasan PT3 Geografi 2015

CONTOH Borang Soal Selidik Tugasan PT3 2015 Geografi
CONTOH 1SMK (nama sekolah)
PT3 Geografi 2015
Borang Soal Selidik

NAMA                :          ________________________________________
UMUR                :          _______________________________________
NO. KP              :          ________________________________________
ALAMAT             :          _________________________________________

1.          Nyatakan pekerjaan anda.
……………………………………………………………………………………………………

2.          Cadangkan  usaha untuk menambah pendapatan penduduk di kawasan kajian (peluang sedia ada yang boleh diusahakan oleh penduduk)
a)     …………………………………………………………………………………………..
b)     …………………………………………………………………………………………..

3.          Nyatakan potensi kegiatan ekonomi yang boleh dimajukan di kawasan kajian  (peluang yang belum wujud lagi, tapi ada potensi menyediakan peluang pekerjaan)
a)     …………………………………………………………………………………………..
b)     …………………………………………………………………………………………..
c)     …………………………………………………………………………………………..

4.            Mengapa anda kata sedemikian? (alasan bagi soalan 4)
a)       …………………………………………………………………………………………
b)       …………………………………………………………………………………………
c)       …………………………………………………………………………………………

Kredit Geografi PT3 dan SPM

CONTOH 2
Borang Kaji Selidik
Tugasan Geografi Tingkatan 3

Tajuk : Kegiatan Ekonomi di (Masukkan tempat kajian anda)

ARAHAN: TANDAKAN (/) MANA YANG BERKENAAN

BAHAGIAN A: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

1. NAMA PENUH   : _______________
2. JANTINA          : [  ] LELAKI  [ ]WANITA
3. UMUR              : _______
4. BANGSA          : [ ] MELAYU
[  ] CINA
[  ] INDIA
[  ] LAIN-LAIN, NYATAKAN: _______
5. PEKERJAAN: ____________

BAHAGIAN B: KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kegiatan ekonomi utama di kawasan anda?
[  ] Pertanian
[  ] Perlombongan
[  ] Pendidikan
[  ] Pelancongan
[  ] Pembalakan

BAHAGIAN C: SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah sumbangan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[  ] Peluang kerja
[  ] Peningkatan taraf hidup
[  ] Pendapatan
[  ] Meningkatkan taraf sosial masyarakat

BAHAGIAN D: KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kesan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[  ] Pencemaran
[  ] Kepupusan sumber mentah
[  ] Peningkatan populasi mendadak
[  ] Perubahan landskap

BAHAGIAN E: CARA MENGATASI KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah cara mengatasi kesan kegiatan ekonomi?
[  ] Kempen
[  ] Kuat kuasa undang-undang
[  ] kitar semula

Nama responden : ____________        Tandatangan : __________________
Tarikh: ______________

Borang soal selidik boleh di muat turun di Borang Soal Selidik Geografi PT3 2015