Tips Dan Panduan Lengkap Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

Panduan terkini dikemaskini pada 27 Mei 2019 jam 08:24 PM

Tips Dan Panduan Lengkap Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi. Berikut disertakan tips dan cara membuat Tugasan Geografi PT3 2015 РKegiatan Ekonomi yang mempunyai 4 perkara utama berikut beserta dengan jumlah markah  mengikut perkara yang perlu dibuat :

1) Perancangan – Contoh Konsep dan Takrifan
2) Mengumpul maklumat – Contoh Borang soal selidik
3) Menghuraikan keputusan dan cadangan – contoh Tugasan geografi di Sample PT3
4) Penilaian umum

Untuk contoh panduan jawapan tugasan sila klik Tugasan PT3 2015 Geografi – Kegiatan Ekonomi

geopt3penuh
pt3geo

SKEMA PEMARKAHAN Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

PERKARAHURAIAN
1Jadual Kerja– Menyediakan perancangan yang sangat lengkap, tepat dan realistik serta mempamerkan sikap bersungguh-sungguh
– Pengagihan Kerja
– Objektif Kajian
– Penentuan kaedah kajian
(10 markah)
2Mengumpul maklumat menggunakan kaedah yang sesuai. Memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber– Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan sumber rujukan
– Borang Soal selidik– Keseluruhan data dan maklumat adalah relevan dan asli
– Data
– Cadangan
– Potensi
(20 markah)
3(a) Konsep (5 markah)– Menghuraikan konsep dengan tepat dan betul beserta contoh
(b) i. Jadual (8 markah)– Jadual mengikut susunan yang betul dan lengkap
– Data
– Tajuk
– Sumber
ii) Grafik (10 markah)– Graf dibina lengkap dan tepat besera tafsiran
– Tajuk
– Petunjuk
– Label Paksi
– Skala
– Plotan
– Tafsiran
c) Cadangan (20 markah)– Menghuraikan tiga atau lebih cadangan relevan dan tepat
– Fakta
– Huraian
– Contoh
d) Potensi (20 markah)– Memberikan pendapat secara kreatif dan kritis serta rasional
– Fakta
– Huraian
– Contoh
Idea kreatif dan kritis
– Rasional
4Penilaian Umum (2 markah)– Kemas, tersusun dan penggunaan bahasa yang gramatis