Tips Dan Panduan Lengkap Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

Panduan terkini dikemaskini pada 21 Oktober 2018 jam 08:27 PM

Tips Dan Panduan Lengkap Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi
Rate this post

Tips Dan Panduan Lengkap Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi. Berikut disertakan tips dan cara membuat Tugasan Geografi PT3 2015 РKegiatan Ekonomi yang mempunyai 4 perkara utama berikut beserta dengan jumlah markah  mengikut perkara yang perlu dibuat :

1) Perancangan – Contoh Konsep dan Takrifan
2) Mengumpul maklumat – Contoh Borang soal selidik
3) Menghuraikan keputusan dan cadangan – contoh Tugasan geografi di Sample PT3
4) Penilaian umum

Untuk contoh panduan jawapan tugasan sila klik Tugasan PT3 2015 Geografi – Kegiatan Ekonomi

geopt3penuh
pt3geo

SKEMA PEMARKAHAN Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

PERKARAHURAIAN
1Jadual Kerja– Menyediakan perancangan yang sangat lengkap, tepat dan realistik serta mempamerkan sikap bersungguh-sungguh
– Pengagihan Kerja
– Objektif Kajian
– Penentuan kaedah kajian
(10 markah)
2Mengumpul maklumat menggunakan kaedah yang sesuai. Memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber– Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan sumber rujukan
– Borang Soal selidik– Keseluruhan data dan maklumat adalah relevan dan asli
– Data
– Cadangan
– Potensi
(20 markah)
3(a) Konsep (5 markah)– Menghuraikan konsep dengan tepat dan betul beserta contoh
(b) i. Jadual (8 markah)– Jadual mengikut susunan yang betul dan lengkap
– Data
– Tajuk
– Sumber
ii) Grafik (10 markah)– Graf dibina lengkap dan tepat besera tafsiran
– Tajuk
– Petunjuk
– Label Paksi
– Skala
– Plotan
– Tafsiran
c) Cadangan (20 markah)– Menghuraikan tiga atau lebih cadangan relevan dan tepat
– Fakta
– Huraian
– Contoh
d) Potensi (20 markah)– Memberikan pendapat secara kreatif dan kritis serta rasional
– Fakta
– Huraian
– Contoh
Idea kreatif dan kritis
– Rasional
4Penilaian Umum (2 markah)– Kemas, tersusun dan penggunaan bahasa yang gramatis